nastavenie pohybu pozadia

Aktuality

 

Začiatok krúžkovej činnosti od 27.9.2021.

Prihlášky do krúžkov treba odovzdať do 15.9.2021.

Na úhradu záujmového útvaru môžete použiť Vzdelávací poukaz.

 

Školský semafor 2021/2022

COVID automat

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

 

–  V súlade s VZN mesta Holíč č.84 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach školné uhrádza spravidla za celý polrok / rok prevodom na účet
      SK7702000000002689782856 , do poznámky treba uviesť
      meno a priezvisko , názov krúžku / tábor
 • úhrada školného musí byť zrealizovaná vždy najneskôr  do 15. dňa mesiaca október za 10. – 12. príslušného kalendárneho roka. Druhá polovica do 20.dňa mesiaca za obdobie 1. – 6. nasledujúceho kalendárneho roka. Platbu je možné uskutočniť aj na celý šk.rok.
 • ak o pokračovanie v krúžkovej činnosti nebudete mať  záujem, treba vypísať riadnu odhlášku z CVČ.
 • školné:
 •  deti do 5 rokov    2 € / mesiac   MC  ( na každý ďalší krúžok 2 € )
 •  deti / študenti od  5  do 18 rokov   4 €  / mesiac ( na každý ďalší krúžok 3 € )
 •  dospelí 18 – 30 rokov      X -XII    24 €  ,  I -VI   48 € 
 • nová ponuka krúžkov je uvedená v časti – záujmová činnosť
 • deti, navštevujúce krúžky v CVČ , budú mať prednosť pri prihlasovaní sa na táborové aktivity
Oznam  pre  rodičov  a deti
 • Informácie o novej ponuke krúžkov a ich lektoroch budú aktualizované a  uvedené na stránke www.cvcholic.sk.
 • Prihlášky na záujmové činnosti si môžete stiahnuť z našej stránky a vypísané ich priniesť osobne do CVČ na Kollárovej ul.21 z dôvodu podpísania dokumentov zákonným zástupcom od 30.8.2021 do 14.9.2021.
 •  Vzdelávací  poukaz odovzdaný do CVČ  platí len na jeden krúžok. Každý ďalší krúžok je spoplatnený.
 • Vzdelávacie poukazy je potrebné odovzdať najneskôr do 24.9.2021. Po tomto termíne sú poukazy neplatné! 
 • Zriaďovateľ CVČ Holíč môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi.
 • Ostatné informácie  dostanete v CVČ osobne,  telefonicky na t.č. 034 / 668 50 36,  FB: cévéčko Holíč alebo  na adrese   cvc@holic.sk, cvc.holic1@gmail.com