nastavenie pohybu pozadia

Aktuality

 

V prvú prázdninovú nedeľu Vás pozývame na modelársku súťaž, ktorá je určená pre vekovú skupinu detí 1. až 5. ročníka ZŠ. Príďte si vyskúšať „lietanie“ s modelmi lietadiel a vyhrať zaujímavé ceny.

Všetky podrobnosti nájdete v priložených propozíciách a plagáte. Tešíme sa na VÁS!

Vážení rodičia, milí členovia našich krúžkov!
Dávame Vám do pozornosti prehľad záujmových útvarov na budúci školský rok. Stále tvoríme a pripravujeme aj ďalšie novinky, o ktorých Vás budeme priebežne informovať. Pracujeme aj na novom webovom sídle školy www.cvcholic.edupage.org – ktoré nám poskytuje možnosť prihlasovania prostredníctvom ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY, ktorou môžete už teraz prihlasovať Vaše deti do jednotlivých záujmových útvarov (samozrejme môžete aj osobne u nás v CVČ). Pri vypĺňaní prihlášky je potrebné do POZNÁMKY vpísať názov krúžku. Keďže na stránke iba pracujeme, nájdu sa tu drobné chybičky a nedoplnené sekcie. Veríme ale, že do začiatku školského roka už tu bude všetko potrebné!!!

 

POKYNY CVČ podľa COVID automatu a školského semaforu:

 

 • v interiéri CVČ je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor), výnimku majú deti do 6 rokov
 • rodičia a cudzie osoby do budovy nevstupujú, s výnimkou osôb sprevádzajúcich deti predškolského veku (len na nevyhnutný čas)
 • prosíme používať dezinfekciu rúk pri vstupe do CVČ
 • každý člen krúžku sa preukazuje Vyhlásením o bezpríznakovosti na každom krúžku, v prípade, že dieťa navštevuje viac krúžkov, stačí jedno tlačivo v prípade, že medzi krúžkami nie je časový rozstup 3 dni. Tlačivo nájdete na stránke www.cvcholic.sk alebo pri vstupe do CVČ, prípadne u vedúcich krúžkov.
 • v prípade zelenej, oranžovej a červenej farby okresu sa poskytuje záujmová činnosť prezenčne, v bordovom stupni Covid automatu sa poskytuje záujmová činnosť prezenčne individuálne, prezenčne vyučovanie s obmedzením 5+1 a dištančne skupinové vyučovanie. V prípade čierneho stupňa Covid automatu sú prezenčne iba  individuálne vyučovania a dištančne sa uskutočňujú skupinové vyučovania.

 

Školský semafor 2021/2022

COVID automat

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

 

 

 

–  V súlade s VZN mesta Holíč č.84 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach školné uhrádza spravidla za celý polrok / rok prevodom na účet
      SK7702000000002689782856 , do poznámky treba uviesť
      meno a priezvisko , názov krúžku / tábor
 • úhrada školného musí byť zrealizovaná vždy najneskôr  do 15. dňa mesiaca október za 10. – 12. príslušného kalendárneho roka. Druhá polovica do 20.dňa mesiaca za obdobie 1. – 6. nasledujúceho kalendárneho roka. Platbu je možné uskutočniť aj na celý šk.rok.
 • ak o pokračovanie v krúžkovej činnosti nebudete mať  záujem, treba vypísať riadnu odhlášku z CVČ.
 • školné:
 •  deti do 5 rokov    2 € / mesiac   MC  ( na každý ďalší krúžok 2 € )
 •  deti / študenti od  5  do 18 rokov   4 €  / mesiac ( na každý ďalší krúžok 3 € )
 •  dospelí 18 – 30 rokov      X -XII    24 €  ,  I -VI   48 € 
 • nová ponuka krúžkov je uvedená v časti – záujmová činnosť
 • deti, navštevujúce krúžky v CVČ , budú mať prednosť pri prihlasovaní sa na táborové aktivity
Oznam  pre  rodičov  a deti
 • Informácie o novej ponuke krúžkov a ich lektoroch budú aktualizované a  uvedené na stránke www.cvcholic.sk.
 • Prihlášky na záujmové činnosti si môžete stiahnuť z našej stránky a vypísané ich priniesť osobne do CVČ na Kollárovej ul.21 z dôvodu podpísania dokumentov zákonným zástupcom od 30.8.2021 do 14.9.2021.
 •  Vzdelávací  poukaz odovzdaný do CVČ  platí len na jeden krúžok. Každý ďalší krúžok je spoplatnený.
 • Zriaďovateľ CVČ Holíč môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi.
 • Ostatné informácie  dostanete v CVČ osobne,  telefonicky na t.č. 034 / 668 50 36,  FB: cévéčko Holíč alebo  na adrese   cvc@holic.sk, cvc.holic1@gmail.com