nastavenie pohybu pozadia

Aktuality

 
Vážení rodičia!
Napriek stále platným opatreniam RÚVZ a rozhodnutiam MŠVVaŠ zostáva zatiaľ situácia nejasná, čo sa týka letných táborov. I tak Vám CVČ Holíč dáva možnosť prihlásiť svoje dieťa do letných táborov na mail uvedený na plagáte (uveďte názov tábora, meno a vek dieťaťa). Po prijatí podrobných informácií ku konaniu letných táborov (počty detí, podmienky prijatia, a i.) Vám bude zaslaná prihláška a informácia o platbe za tábor, poprípade iné organizačné informácie. Ďakujeme!

 

 

 

Odporúčame Vám link s možnosťami získania nových vedomostí zábavnou a zaujímavou formou v tejto neľahkej situácii pre učiteľov, žiakov, študentov i rodičov. Možno si  tu nájde niekto aj niečo pre seba. Každou inšpiráciou či zdieľaným námetom si môžeme rozšíriť obzor o nové možnosti vzdelávania a taktiež si navzájom pomôcť. Spolu to zvládneme, držte sa!

https://hashtag.zoznam.sk/ucit-sa-da-aj-bez-ucebnic-a-nudnych-hodin-v-skole-sleduj-tychto-6-skvelych-youtube-kanalov-a-rozsir-si-obzory/

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

My sa napriek nepriaznivej situácii pripravujeme na prímestské táborovanie – a veríme, že leto už bude pre všetkých štartom do „normálneho“ života. Budeme čakať ako sa situácia ukáže a na ďalšie pokyny, na základe ktorých oznámime prihlasovanie sa do táborov a ostatné informácie s tým spojené. Buďme preto trpezliví a disciplinovaní!

 • Od šk.roku 2019/2020 sa v súlade s VZN mesta Holíč č.84 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach školné uhrádza spravidla za celý polrok / rok prevodom na účet

      SK7702000000002689782856 , do poznámky treba uviesť

      meno a priezvisko , názov krúžku / tábor

 • úhrada školného musí byť zrealizovaná vždy najneskôr  do 15. dňa mesiaca október za 10. – 12. príslušného kalendárneho roka. Druhá polovica do 20.dňa mesiaca za obdobie 1. – 6. nasledujúceho kalendárneho roka. Platbu je možné uskutočniť aj na celý šk.rok.

 • ak o pokračovanie v krúžkovej činnosti nebudete mať  záujem, treba vypísať riadnu odhlášku z CVČ.

 • školné:

 •  deti do 5 rokov    2 € / mesiac   MC  ( na každý ďalší krúžok 2 € )

 •  deti / študenti od  5  do 18 rokov   4 €  / mesiac ( na každý ďalší krúžok 3 € )

 •  dospelí 18 – 30 rokov    40 € / polrok

 • nová ponuka krúžkov je uvedená v časti – záujmová činnosť

 • deti, navštevujúce krúžky v CVČ , budú mať prednosť pri prihlasovaní sa na táborové aktivity

Oznam  pre  rodičov  a deti

 • Informácie o novej ponuke krúžkov a ich lektoroch budú aktualizované a  uvedené na stránke www.cvcholic.sk.

 • Prihlášky na záujmové činnosti si môžete stiahnuť z našej stránky a vypísané ich priniesť osobne do CVČ na Kollárovej ul.21 z dôvodu podpísania dokumentov zákonným zástupcom!

 •  Vzdelávací  poukaz odovzdaný do CVČ  platí len na jeden krúžok. Každý ďalší krúžok je už spoplatnený.

 • Zriaďovateľ CVČ Holíč môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi.

 • Ostatné informácie  dostanete v CVČ osobne,  telefonicky na t.č. 034 / 668 50 36  alebo  na adrese   cvc@holic.sk

 

© 2013 CVČ Holíč login amfajnor modified the theme Suffusion powered on WordPress