nastavenie pohybu pozadia

Aktuality

 

Každé dieťa prinesie so sebou na  prvú hodinu krúžku Vyhlásenie o bezinfekčnosti v sekcii dokumenty – prihlášky,  podpísané zákonným zástupcom. V prípade, že si nemáte možnosť tlačivo vytlačiť – podpíšete ho u vedúceho krúžku. Ak bude mať dieťa  absenciu na niektorom z nasledujúcich krúžkov, znova si prinesie podpísané  tlačivo o bezinfekčnosti.

Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu CVČ:

PokynyKrúzkovaCinnost

Pokyny pre zákonných zástupcov detí CVČ

PokynyZZastupcaDietata

Deti pri vstupoch na krúžkovú činnosť v CVČ  používajú svoje  prezuvky!!!    Ďakujeme

Podľa nariadenia RUVZ SR od 1. októbra nebude možné organizovať akékoľvek hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, z tohto dôvodu je i pripravovaná Šarkaniáda naším CVČ zrušená!!!

 

–  V súlade s VZN mesta Holíč č.84 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach školné uhrádza spravidla za celý polrok / rok prevodom na účet

      SK7702000000002689782856 , do poznámky treba uviesť

      meno a priezvisko , názov krúžku / tábor

 • úhrada školného musí byť zrealizovaná vždy najneskôr  do 15. dňa mesiaca október za 10. – 12. príslušného kalendárneho roka. Druhá polovica do 20.dňa mesiaca za obdobie 1. – 6. nasledujúceho kalendárneho roka. Platbu je možné uskutočniť aj na celý šk.rok.

 • ak o pokračovanie v krúžkovej činnosti nebudete mať  záujem, treba vypísať riadnu odhlášku z CVČ.

 • školné:

 •  deti do 5 rokov    2 € / mesiac   MC  ( na každý ďalší krúžok 2 € )

 •  deti / študenti od  5  do 18 rokov   4 €  / mesiac ( na každý ďalší krúžok 3 € )

 •  dospelí 18 – 30 rokov      X -XII    24 €  ,  I -VI   48 € 

 • nová ponuka krúžkov je uvedená v časti – záujmová činnosť

 • deti, navštevujúce krúžky v CVČ , budú mať prednosť pri prihlasovaní sa na táborové aktivity

Oznam  pre  rodičov  a deti

 • Informácie o novej ponuke krúžkov a ich lektoroch budú aktualizované a  uvedené na stránke www.cvcholic.sk.

 • Prihlášky na záujmové činnosti si môžete stiahnuť z našej stránky a vypísané ich priniesť osobne do CVČ na Kollárovej ul.21 z dôvodu podpísania dokumentov zákonným zástupcom!

 •  Vzdelávací  poukaz odovzdaný do CVČ  platí len na jeden krúžok. Každý ďalší krúžok je spoplatnený.

 • Poukazy je potrebné odovzdať najneskôr do 23.9.2020. Po tomto termíne sú poukazy neplatné! 

 • Zriaďovateľ CVČ Holíč môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi.

 • Ostatné informácie  dostanete v CVČ osobne,  telefonicky na t.č. 034 / 668 50 36,  FB: cévéčko Holíč alebo  na adrese   cvc@holic.sk, cvc.holic1@gmail.com

 

© 2013 CVČ Holíč login amfajnor modified the theme Suffusion powered on WordPress