nastavenie pohybu pozadia

Aktuality

 

Ak Ťa baví fotenie a chcel by si sa zdokonaliť, priučiť niečo nové, nájsť nové pohľady na svoje okolie – prihlás sa s nami na workshop – ulice Holíča ponúkajú mnoho zaujímavého a Ty môžeš zaplniť začiatok prázdnin námetmi, radami, zdokonaliť sa vo fotení… počet miest je limitovaný. Záväznú prihlášku (meno, telefonický kontakt) posielaj na mail uvedený na plagáte – záujemci budú zapísaní v poradí doručených mailov. Podrobnejšie informácie dostanete pred konaním workshopu mailom. Tešíme sa na spoločné FOTOpotulky mestom!

 

Vážení rodičia, milí „krúžkari“. Podľa materiálu „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 03.05.2021, vstup do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška č. 197/2021 ÚVZ SR z dňa 28. 4. 2021, ktorá povoľuje vstup dieťaťa (člena ZÚ) do školského zariadenia, ak sa škola nachádza v okrese, ktorý nie je podľa COVID automatu zaradený do IV. stupňa varovania bez potreby preukázania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19.

Pri vstupe člena do budovy je potrebné vyplniť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti člena, ktoré bude v platnosti do prerušenia dochádzky do CVČ na viac ako 3 dni. Prerušením sa rozumie, že člen po dobu 3 dní nenavštívil žiadny záujmový krúžok v CVČ.

Ak člen navštevuje len jeden záujmový útvar v týždni, potvrdenie – čestné prehlásenie  prinesie vždy na navštevovaný krúžok. Ak medzi viacerými navštevovanými krúžkami je časový rozsah viac ako tri dni, je potrebné aj na ďalší krúžok priniesť potvrdenie o bezinfekčnosti člena.

Jednotlivé ,,Vyhlásenia o bezinfekčnosti“ sú k dispozícii na našej stránke www.cvcholic.sk , aj pri vchode do CVČ.

Zákonní zástupcovia a všetky ostatné osoby sa v zmysle platnej vyhlášky č. 197/2021 podľa § 1 ods. 2, písm. b) pri vstupe do objektu/areálu školy alebo školského zariadenia preukazujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 7 dní, alebo sa preukazujú niektorou z výnimiek na testovanie.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  Žiak a zákonný zástupca

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – Plnoletý žiak

 MC Žubrienky znovuotvorené od pondelka 17.5 2021. So sebou rúško, prezuvky, bezinfekčnosť  tlačivo stránka CVČ : www.cvcholic.sk  – aktuality, poplatok 2 €/mesiac.  MC vynovené kobercom, priestor uprataný, pripravený na nové príjemné chvíle. Tešíme sa na Vás!

 

DÔLEŽITÝ OZNAM

 

Vážení rodičia, prechod nášho okresu do I. stupňa varovania ( ružový okres) nám umožňuje obnoviť krúžkovú činnosť v našom zariadení prezenčnou formou. Keďže mnohá krúžková činnosť je uskutočňovaná externými alebo dobrovoľnými vedúcimi, v najbližších dňoch bude prebiehať aktualizácia rozvrhu a krúžková činnosť bude spúšťaná postupne od pondelka 10.5.2021. Oznam o začiatku krúžkovej činnosti, tiež podmienky vstupu do CVČ nájdete na www.cvcholic.sk, facebookovej stránke Cevečko Holíč, tu budú zverejnené i potrebné dokumenty na vstup do CVČ. Centrum voľného času je školské zariadenie, takže pre nás platia rovnaké pravidlá ako pre školy, ktoré už poznáte. Pred účasťou dieťaťa na záujmovom útvare je potrebné sa preukázať rovnakými potvrdeniami ako v škole. Ministerstvo školstva vydáva a aktualizuje údaje ohľadom činnosti škôl a školských zariadení, preto sledujte upravované oznamy na našich stránkach. Oznamy sa budeme usilovať zasielať aj na Vaše mailové adresy uvedené na prihláškach.

 

 

–  V súlade s VZN mesta Holíč č.84 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach školné uhrádza spravidla za celý polrok / rok prevodom na účet

      SK7702000000002689782856 , do poznámky treba uviesť

      meno a priezvisko , názov krúžku / tábor

 • úhrada školného musí byť zrealizovaná vždy najneskôr  do 15. dňa mesiaca október za 10. – 12. príslušného kalendárneho roka. Druhá polovica do 20.dňa mesiaca za obdobie 1. – 6. nasledujúceho kalendárneho roka. Platbu je možné uskutočniť aj na celý šk.rok.

 • ak o pokračovanie v krúžkovej činnosti nebudete mať  záujem, treba vypísať riadnu odhlášku z CVČ.

 • školné:

 •  deti do 5 rokov    2 € / mesiac   MC  ( na každý ďalší krúžok 2 € )

 •  deti / študenti od  5  do 18 rokov   4 €  / mesiac ( na každý ďalší krúžok 3 € )

 •  dospelí 18 – 30 rokov      X -XII    24 €  ,  I -VI   48 € 

 • nová ponuka krúžkov je uvedená v časti – záujmová činnosť

 • deti, navštevujúce krúžky v CVČ , budú mať prednosť pri prihlasovaní sa na táborové aktivity

Oznam  pre  rodičov  a deti

 • Informácie o novej ponuke krúžkov a ich lektoroch budú aktualizované a  uvedené na stránke www.cvcholic.sk.

 • Prihlášky na záujmové činnosti si môžete stiahnuť z našej stránky a vypísané ich priniesť osobne do CVČ na Kollárovej ul.21 z dôvodu podpísania dokumentov zákonným zástupcom!

 •  Vzdelávací  poukaz odovzdaný do CVČ  platí len na jeden krúžok. Každý ďalší krúžok je spoplatnený.

 • Poukazy je potrebné odovzdať najneskôr do 23.9.2020. Po tomto termíne sú poukazy neplatné! 

 • Zriaďovateľ CVČ Holíč môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi.

 • Ostatné informácie  dostanete v CVČ osobne,  telefonicky na t.č. 034 / 668 50 36,  FB: cévéčko Holíč alebo  na adrese   cvc@holic.sk, cvc.holic1@gmail.com