nastavenie pohybu pozadia

 

Letné prímestské tábory

Vážení rodičia!

  • Upozorňujeme rodičov , že k prihláškam detí na táborové aktivity potrebujeme prefotený  preukaz poistenca ( dieťaťa) a taktiež písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (tesne pred nástupom  na tábor).

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka (žiak a zákonný zástupca

  • Rodičia sú taktiež povinní upozorniť vychovávateľky CVČ na prípadné alergické reakcie dieťaťa, ktoré by sa mohli vyskytnúť počas táborového pobytu ( aj alergie na chlad, na slnko, na jedlo, na kvitnúcu trávu, na poštípanie atď.)

  • Odporúčame rodičom, aby nedávali deťom do prímestského tábora cenné veci ( napr. mobil, tablet, šperky…) za stratu týchto vecí nezodpovedáme!

  • nástup detí  na 8,00 hod  CVČ Holíč, Kollárova 21

  • deti si so sebou zoberú na tábor: rúško, prezuvky, pokrývku hlavy, fľašu na vodu – označená menom, malý vak, pršiplášť ( za nepriaznivého počasia),pevnú obuv na športovanie (prispôsobiť počasiu ), kinedril na cestu v prípade výletu ( deťom nepodávame)

Podmienky:

  • Dieťa môže byť účastníkom max. 2 táborov, do ďalších dvoch sa zapíše ako náhradník, v prípade voľného miesta Vás budeme kontaktovať

  • O uskutočnení platby za tábor Vás budeme informovať mailom

  • Sken prihlášky posielajte na emailcvc.holic1@gmail.com, do predmetu: tábor alebo vyplnenú prihlášku vhoďte do poštovej schránky v CVČ, Kollárova 21, Holíč 908 51 (hlavný vchod budovy). Na prihlášku vyplňte všetky kontaktné údaje.

 

OZNAM:

V súlade s vnútorným predpisom o táborovej činnosti je možné vrátiť poplatok za tábor len v nasledujúcich prípadoch:

 

Určenie spôsobu a podmienok platby za pobyt dieťaťa v prímestskom/pobytovom tábore

 1.Účastník /dieťa/, ktorý sa zúčastní prímestského tábora organizovaného v priestoroch CVČ, Kollárova 21 Holíč, je povinný uhradiť výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s rekreačnou činnosťou CVČ stanovenú vo výške 10,- € za osobu / na jeden deň

2.Výška príspevku je tvorená z najnutnejších výdajov na prevádzkové a mzdové náklady:

a) ubytovanie, poistenie, celodenná strava, doprava, pitný režim

b) zdravotnícky materiál

c) spotrebný materiál, pomôcky na zabezpečenie plnenia plánu tábora

d) odmeny a ceny

e) vstupné na kultúrnych, športových aktivitách, návšteva kina, výlety do blízkeho okolia

f) náklady na materiál, propagáciu a telekomunikačné poplatky.

3. Pri organizovaní pobytových táborov mimo priestorov CVČ, sa cena tábora bude odvíjať od ceny za ubytovanie v rekreačných zariadeniach, za celodennú stravu, za dopravu, prípadne iné služby pri rekreačnom zariadení.

4. Úhrada príspevku uvedená v bode č.1 a č.3 sa realizuje najmenej 1 mesiac pred začatím letných prázdnin bezhotovostnou platbou na účet č. 26 89 78 28 56/0200, do poznámky je potrebné uviesť meno dieťaťa a termín tábora.

5.Poplatok za táborovú činnosť je možné vrátiť v prípade ak:

a) zákonný zástupca dieťaťa nahlási neprítomnosť dieťaťa aspoň 1 deň vopred

b) dôvodom pre neprítomnosť dieťaťa je choroba alebo vážne rodinné okolnosti

5.1. Poplatok bude vrátený na základe písomnej žiadosti o vrátenie poplatku zákonného zástupcu podanej najneskôr 14 dní od ukončenia termínu tábora, adresovanej riaditeľke CVČ Holíč. Po zvážení uvedeného dôvodu v žiadosti vydá riaditeľka CVČ písomné rozhodnutie, na základe ktorého pokladníčka CVČ poplatok zákonnému zástupcovi dieťaťa vráti.

5.2  V prípade, že prihlásené dieťa nemá vážny dôvod (ani  choroba, ani vážne rodinné dôvody) na neúčasť pri táborových aktivitách, alebo nie je včas odhlásené, dôvod na vrátenie poplatku nebude uznaný.