nastavenie pohybu pozadia

 

ÚVOD

Centrum voľného času  v Holíči
– od 1.9. 1998 je jeho zriaďovateľom Mesto Holíč
– od 1.1. 2010 je samostatným právnym subjektom
Organizuje svoju činnosť v školskom roku 2012/2013  v zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia a orgány štátnej správy v školstve  Slovenskej republiky,  rešpektuje platné legislatívne predpisy , stanovené právne normy, vyhlášku MŠ č.306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku, záujmovej činnosti. centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, zákon NR SR č.317/ 2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

HLAVNÉ ÚLOHY

1. Budeme zabezpečovať aktívny oddych, rekreačnú činnosť a organizovať výchovu a vzdelávanie detí a mládeže  prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti, pričom budeme úzko spolupracovať s inými školskými zariadeniami,   občianskymi združeniami, inými spoluorganizátormi pri koordinácii spoločných i ostatných podujatí. V prípade záujmu zo strany niektorej organizácie sa budeme spolupodieľať  na vypracovaní spoločného projektu.

2. Do výchovno-vzdelávacej činnosti v súlade s Národným programom boja proti drogám budeme zaraďovať aktivity zamerané na prevenciu závislosti a negatívnych javov u detí a mládeže. V súvislosti s touto problematikou budeme vhodne využívať dostupné metodické materiály, metodicko – odbornú a poradenskú činnosť Centra primárnej prevencie drogových závislostí, Mestskej polície a CPPPaP v Holíči. .

3. Vo svojich aktivitách budeme venovať náležitú pozornosť Dohovoru o právách dieťaťa. Nenásilnou a prijateľnou formou budeme deti viesť k pripravenosti na zodpovedný život v našej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, priateľstva. Budeme sa usilovať všetkými výchovnými prostriedkami odstraňovať rasizmus a  posilňovať toleranciu (zapojením všetkých detí bez rozdielu do pravidelnej aj príležitostnej záujmovej činnosti, prezentáciou prác detí na verejnosti, organizovaním prímestských táborov a iných činností  pre všetky deti bez sociálnych rozdielov)

4. Budeme spolupracovať s občianskymi združeniami detí a mládeže, s odbornými a metodickými pracoviskami, ktoré majú svoju činnosť zameranú na aktívne využívanie voľného času detí a mládeže. Budeme v prípade potreby poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou.

5. Ponuku záujmovej činnosti budeme pravidelne rozširovať o nové aktivity, určené pre mládež aj dospelých a zvýšenú pozornosť budeme venovať  sociálne znevýhodnenej  rómskej komunite, ako aj deťom z DeD Holíč. Výchovným pôsobením sa budeme snažiť zabraňovať nežiaducim vplyvom prostredia na tieto  rizikové skupiny obyvateľstva.

6. V priebehu školského roka sa budeme orientovať na predchádzanie poklesu počtu detí a mládeže v jednotlivých záujmových útvaroch , respektíve voliť formy mesačných kurzov  s kratšou dobou trvania . V tejto súvislosti budeme klásť dôraz na výber externých a dobrovoľných pracovníkov, ktorí by sa plne po odbornej  i ostatnej činnosti mohli pravidelne venovať deťom, mládeži i dospelým v záujmovom útvare. Budeme dbať, aby nedochádzalo k nedodržiavaniu rozvrhu hodín a tým k strate záujmu detí a mládeže o prácu v záujmovom útvare .

7. Pri ponuke činností v  záujmových útvaroch budeme vychádzať zo záujmov detí a mládeže, naďalej využívať doplnkové podujatia a  snažiť sa , aby všetky záujmové útvary reprezentovali CVČ Holíč na verejnosti, taktiež sa budeme zúčastňovať vyhlásených súťaží a olympiád. V potrebnej  miere propagovať činnosť a prácu externých a dobrovoľných pracovníkov na verejnosti i v samotnom zariadení.

8. Sústrediť  pozornosť  na výchovu detí k problematike pomoci a ochrany starším spoluobčanom, postih. deťom, rómskej komunite.

9. Osvetou a väčšou informovanosťou rodičov zlepšiť spoluprácu a účasť rodičov na aktivitách , organizovaných CVČ .

10. CVČ ako nízko prahové zariadenie môže umožniť návštevu CVČ a využívanie príslušných aktivít aj deťom, ktoré pravidelne nenavštevujú krúžky CVČ. Môžu sa jednotlivých aktivít zúčastniť aj jednorazovo.

11. V rámci jednotlivých sviatkov v roku / Vianoce, fašiangy, veľká noc / budeme pestovať v deťoch pozitívny vzťah k udržiavaniu ľudových tradícií, prezentovať sa vlastnými vytvorenými  výrobkami.

12. Pre deti, zúčastňujúce sa  jarného, letného a jesenného tábora  organizovať viac poznávacích exkurzií a výletov.

 

Organizácia práce

CVČ Holíč má celoročnú prevádzku, t.j. cez šk. rok aj cez prázdniny.

Organizovaná pravidelná záujmová činnosť začína 4. 9. 2017, komplexná 1. 10. 2017  a  končí 29.6.2018.  Počas letných prázdnin záujmové útvary nebudú pracovať, členovia sa budú môcť prednostne zapojiť do plánovaných podujatí, zúčastniť sa letných detských prímestských  táborov.sprava-ovvc-2015-16skolsky-vychovny-program-2016


© 2013 CVČ Holíč login amfajnor modified the theme Suffusion powered on WordPress