nastavenie pohybu pozadia

 

TÁBOROVÝ PORIADOK

 

 

 Ú č a s t n í c i   mestského tábora detí sa   z a v ä z u j ú   dodržiavať  nasledovné podmienky táborového poriadku

–       zaväzujem sa dodržiavať čas príchodu a odchodu ( prázdninová činnosť začína o 8,00 hod. a končí o 16,00 hod.)

–       po celú dobu mestského tábora sa budeme správať podľa pravidiel slušného chovania a budeme sa riadiť pokynmi svojich vedúcich

–       bez vedomia a zvolenia vedúceho tábora sa nevzdialime z priestorov tábora ani  z miesta, ktoré nám určí vedúci, kde budeme uskutočňovať činnosť a program tábora

–       všetci budeme dbať na osobnú hygienu a v tábore budeme udržiavať čistotu a poriadok

–       stratu svojich vecí, prípadne nálezy budeme hlásiť svojmu vedúcemu, za stratu hodnotných vecí nezodpovedáme ( mobil, drahé šperky,…). Odporúčame rodičom, aby ich deťom do prímestského tábora nedávali.

–       každý úraz, zdravotné problémy a pod. budeme ihneď hlásiť svojmu vedúcemu

–       budeme šetriť zariadenie a materiál CVČ

 

© 2013 CVČ Holíč login amfajnor modified the theme Suffusion powered on WordPress